מ ש ט ח  א ח ד

מ ס פ ר 

א פ ש ר ו י ו ת

? כ ך  א ו  כך

ב ע י ה  ש כ י ח ה 

פ ת ר ו ן  מ ק ו ר  י

ע מ ד ת 

ע ב ו ד ה 

נ ס ת ר ת

מודרני

פינת טלוויזיה

פ י נ ת 

ט ל ו ו י ז י ה

נ י צ ו ל  ש ל

ג ר ם  מ ד ר ג ו ת

OPTION A

OPTION A

נ י ש ת  ס ל ו ן

? ש ע ם  א ו  ג י ר