M21

 ע ת י ד,  ת י כ ו ן

ל מ נ ה י ג ו ת

מ ד ע י ת

ק ה י ל ת י ת

 ל ו ד

ק פ י ט ר י ה

מ כ ל ל ה

ב ת ל  א ב י ב

כ י ת ת  מ ד ע י ם

ח ו ו ה 

ח ק ל א י ת 

ל ו ד

חווה חקלאית

לוד

כ י ת ת   ב י ש ו ל

ח ו ו ה 

ח ק ל א י ת 

ל ו ד

כ י ת ת

מ ו ס י ק ה

ת י כ ו ן

ל ה נ ד ס ה

ו ל מ ד ע י ם

א ו ר ט  ל ו ד

מ ג מ ת 

ע י צ ו ב  ש י ע ר

מ ח ט  ל ו ד

ג ל ר י ה

ת ח ר ו ת 

ה ד מ י ו ת